REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

,,ARAPAIMA’’

§ 1 Informacje ogólne.

1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego ,,ARAPAIMA’’ realizuje KARCZMARCZYK JACEK ,MAREK ROŻYŃSKI prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 851-321-23-03

2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ,ARAPAIMA’’.

3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą:

a) telefonicznie pod numerem telefonu -535-332-348

b) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.

§ 2 Definicje.

1. Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną opisany w § 1 pkt. 2 regulaminu.

2. Sprzedawca – podmiot wymieniony w § 1 pkt. 1 regulaminu.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą,

5. Klient- Przedsiębiorca oraz Konsument.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.……….

7. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

8. Konto Klienta - panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, uruchamiane po dokonaniu rejestracji. Każdorazowy dostęp do konta możliwy po uprzednim zalogowaniu się Klienta.

9. Koszyk – narzędzie służące do kompletowania zamówień produktów przez Klienta.

10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści zawierające informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

§ 3 Usługi elektroniczne.

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu świadczenie następujących usług:

a. zawieranie umów sprzedaży towarów,

b. prowadzenie konta Klienta w Sklepie,

c. korzystanie przez Klienta z Newslettera.

2. Świadczenie powyższych usług przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych Regulaminem.

3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania treści reklamowych w ramach strony Sklepu.

4. Usługi elektroniczny określone świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

5. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać produkt/produkty objęte zamówieniem poprzez wybranie zakładki ,,Dadaj do koszyka’’

b) z poziomu koszyka kliknąć przycisk ,,Przejdź do płatności’’

c) po zweryfikowaniu zamówienia kliknąć w przycisk ,,Zamawiam i płacę’’.

7. Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

§ Realizacja zamówienia

1. Realizację zamówienia rozpoczyna przygotowanie do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

2. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie danego produktu.

3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 4 Formy dostawy i metody płatności.

1. Ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu przy danym produkcie są cenami brutto, podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu.

2. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów będących przedmiotem zamówienia:

a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS – koszt 15ZŁ, czas dostawy do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności;

3. Koszt dostawy obciąża w całości Kupującego.

4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za produkty będące przedmiotem zamówienia:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy -32 -1600-1462-1832-7662-6000-0001

b) płatność za pośrednictwem Zewnętrznego Systemu Płatności.

§ 5 Odstąpienie od umowy.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. w drodze e-mail, pisma wysłanego na adres Sprzedawcy). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zwrot poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów ponad najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej.

7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

8. Katalog umów, w odniesieniu do których, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 6 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji

przy sprzedaży z udziałem Konsumenta.

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt będący przedmiotem zamówienia bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili przez okres 2 lat.

3. W odniesieniu do produktów objętych także gwarancją uprawnienia Konsumenta i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

6. Zgłoszenie reklamacji możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta protokołu reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu, a następie przesłanie protokołu drogą elektroniczną lub pocztą na adres Sprzedawcy. Konsument, który nie korzysta z formularza, zobowiązany jest wskazać w formie pisemnej podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad w innej formie,

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres arapaimapolice@op.pl Arapaima.eu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w przeciągu 3 miesięcy bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

10. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

11.Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

13.Obniżona cena o której stanowi ust. 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

§ 6 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych konsumenta.

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez w ramach Sklepu.

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych w postaci: danych osobowych, adres zamieszkania, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

4. Dokonując rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Sprzedawcy. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

5. Każdy Klient ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania

i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto.

6. Zgłoszenie przez Klienta wniosku o usunięcie przez Sprzedawcę danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 3, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sprzedawcę jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Klient, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać

z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

§ Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Treść Regulaminu jest dostępna w zakładce ,,Regulamin’’ na stronie Sklepu i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Klienta. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną na życzenie Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

d) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

e) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

f) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

4. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

5. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających

z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć